Hướng dẫn tạo trang Safelink - Chuyển hướng liên kết

Safelink là gì?

Safelink là một trang trên trang web hoặc blog được sử dụng để phát hiện xem url/liên kết dự định có an toàn hay không khỏi vi-rút và phần mềm độc hại, nói ngắn gọn, safelink là một trang chuyển hướng trước khi người dùng chuyển đến trang đích.

Safelink thường được tìm thấy trên các blog/trang web có chủ đề tải xuống, nhưng điều thường gặp là safelink không có trên blog chính với một miền khác. Có một số nhược điểm của loại safelink này nhưng sẽ không được thảo luận ở đây. Nghĩ đến những lợi ích khác nhau có thể được tối đa hóa từ safelink, chúng tôi đã cố gắng thử nghiệm với việc tải một trang safelink vẫn còn trên blog chính và hoạt động hoàn hảo.

Các hoạt động và lợi ích của Safelink

Cách thức hoạt động của nó gần giống như các safelink khác, chỉ khác là trang safelink vẫn nằm trên miền chính. Khi khách truy cập muốn tải xuống một số tệp nhất định hoặc truy cập các liên kết lạ trên blog, họ sẽ được dẫn đến một trang nhất định của blog trước khi cuối cùng đến trang đích. Bạn có thể xem demo nhé.

Có nhiều lợi ích từ bản Safelink này, một số trong số đó là:

 • Không cần tạo blog mới và mua tên miền mới
 • Dễ dàng tùy chỉnh hơn
 • Ở lại blog chính, nghĩa là nó sẽ tự động tăng lượng người truy cập trên blog chính
 • Tăng thứ hạng trang blog vì khách truy cập tăng
 • Giảm tỷ lệ thoát của blog chính
 • Vị trí Adsense có nghĩa là để tăng thu nhập cho blog.
 • An toàn 100% vì nó vẫn nằm trong cùng một miền với blog chính

Cách tạo safelink trên blog chính

Bước 1: Tạo trang mới

Trước tiên, bạn hãy tạo ra một trang mới có tên là safelink.html bằng cách truy cập vào Blogger > Trang > Trang Mới. Sau đó chuyển sang Chế độ soạn thảo HTML và dán đoạn mã dưới đây vào trang.

<div class='separator' style='text-align:center'>
 
<div class='ads-top'><!-- QC Adsense --></div>
 
<div class='safelink' id='safelink'>
<center>
<div class="button outline" id="daplong">Vui lòng chờ...</div>
<script>/*<![CDATA[*/
var currentURL = location.href;
var str = currentURL;
var res = str.replace('https://sharesieutoc.com/p/safelink.html' + '?url=', "");

function changeLink() {
  var decodedString = Base64.decode(res);
  window.open(decodedString, '_blank')
};
document.write('<a href="#go-link" id="download-safelink" class="button">Nhấn vào đây để tiếp tục</a>');
var linkDL = document.getElementById("download-safelink");
var notif = document.getElementById("daplong");
var waktu = 10;
var teks_waktu = document.createElement("span");
linkDL.parentNode.replaceChild(teks_waktu, linkDL);
var id;
id = setInterval(function() {
  waktu--;
  if (waktu < 0) {
    teks_waktu.parentNode.replaceChild(linkDL, teks_waktu);
    clearInterval(id);
    notif.style.display = "none";
    linkDL.style.display = "inline-block";
  } else {
    teks_waktu.innerHTML = "Liên kết sẽ xuất hiện sau " + waktu.toString() + " giây";
  }
}, 1000);
/*]]>*/</script>
</center>
</div>

<div class='separator-text'><!-- QC Adsense --></div>

<div class='blockLink' style='text-align:center'>

<div id='ads-left' class='ads-left'>
 <!-- QC Adsense -->
</div>

<div id='go-link'><a class="button" href="javascript:void(0)" onclick="changeLink();" rel="nofollow noreferrer">Tải Về</a></div>

<div id='ads-right' class='ads-right'>
 <!-- QC Adsense -->
</div>
 
</div>

 • Chèn banner hoặc quảng cáo vào các vị trí QC Adsense.
 • Thay thế https://sharesieutoc.com/p/safelink.html bằng địa chỉ blog của bạn và Xuất bản trang.

Bước 2: Tạo một Widget

Bạn truy cập vào Blogger > Bố cục > Thêm tiện ích và chọn Tiện ích HTML/JavaScript, hãy đặt tên tiêu đề cho nó là safelink.

Tiện ích safelink

Tiếp theo hãy vào Chủ đề > Chỉnh sửa HTML và tìm kiếm (Ctrl+F) từ khoá safelink. Hãy gộp khối code tiện ích đó lại và thay thế bằng đoạn code sau:

Tìm kiếm safelink
<b:widget cond='data:view.isSingleItem' id='HTML99' locked='false' title='Safelink' type='HTML' version='1'>
<b:widget-settings>
<b:widget-setting name='content'/>
</b:widget-settings>
<b:includable id='main'>
<div class='widget-content'>
<script>/*<![CDATA[*/
var Base64 = {
  _keyStr: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=",
  encode: function(input) {
    var output = "";
    var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4;
    var i = 0;
    input = Base64._utf8_encode(input);
    while (i < input.length) {
      chr1 = input.charCodeAt(i++);
      chr2 = input.charCodeAt(i++);
      chr3 = input.charCodeAt(i++);
      enc1 = chr1 >> 2;
      enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4);
      enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6);
      enc4 = chr3 & 63;
      if (isNaN(chr2)) {
        enc3 = enc4 = 64;
      } else if (isNaN(chr3)) {
        enc4 = 64;
      }
      output = output + this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) + this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4);
    }
    return output;
  },
  decode: function(input) {
    var output = "";
    var chr1, chr2, chr3;
    var enc1, enc2, enc3, enc4;
    var i = 0;
    input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, "");
    while (i < input.length) {
      enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
      enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
      enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
      enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++));
      chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4);
      chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2);
      chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4;
      output = output + String.fromCharCode(chr1);
      if (enc3 != 64) {
        output = output + String.fromCharCode(chr2);
      }
      if (enc4 != 64) {
        output = output + String.fromCharCode(chr3);
      }
    }
    output = Base64._utf8_decode(output);
    return output;
  },
  _utf8_encode: function(string) {
    string = string.replace(/\r\n/g, "\n");
    var utftext = "";
    for (var n = 0; n < string.length; n++) {
      var c = string.charCodeAt(n);
      if (c < 128) {
        utftext += String.fromCharCode(c);
      } else if ((c > 127) && (c < 2048)) {
        utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
        utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
      } else {
        utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
        utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
        utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
      }
    }
    return utftext;
  },
  _utf8_decode: function(utftext) {
    var string = "";
    var i = 0;
    var c = c1 = c2 = 0;
    while (i < utftext.length) {
      c = utftext.charCodeAt(i);
      if (c < 128) {
        string += String.fromCharCode(c);
        i++;
      } else if ((c > 191) && (c < 224)) {
        c2 = utftext.charCodeAt(i + 1);
        string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63));
        i += 2;
      } else {
        c2 = utftext.charCodeAt(i + 1);
        c3 = utftext.charCodeAt(i + 2);
        string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63));
        i += 3;
      }
    }
    return string;
  }
};
var encode = document.getElementById('encode'),
  decode = document.getElementById('decode'),
  output = document.getElementById('output'),
  input = document.getElementById('input');
var User_ID = "";
var protected_links = "";
var a_to_va = 0;
var a_to_vb = 0;
var a_to_vc = "";

function auto_safelink() {
  auto_safeconvert();
};

function auto_safeconvert() {
  var a_to_vd = window.location.hostname;
  if (protected_links != "" && !protected_links.match(a_to_vd)) {
    protected_links += ", " + a_to_vd;
  } else if (protected_links == "") {
    protected_links = a_to_vd;
  }
  var a_to_ve = "";
  var a_to_vf = new Array();
  var a_to_vg = 0;
  a_to_ve = document.getElementsByTagName("a");
  a_to_va = a_to_ve.length;
  a_to_vf = a_to_fa();
  a_to_vg = a_to_vf.length;
  var a_to_vh = false;
  var j = 0;
  var daftarPostingan = ["https://sharesieutoc.com/p/safelink.html"];
  var randomPostingan = daftarPostingan[Math.floor(Math.random() * daftarPostingan.length)];
  var a_to_vi = "";
  for (var i = 0; i < a_to_va; i++) {
    a_to_vh = false;
    j = 0;
    while (a_to_vh == false && j < a_to_vg) {
      a_to_vi = a_to_ve[i].href;
      if (a_to_vi.match(a_to_vf[j]) || !a_to_vi || !a_to_vi.match("https")) {
        a_to_vh = true;
      }
      j++;
    }
    if (a_to_vh == false) {
      var encryptedUrl = Base64.encode(a_to_vi);
      a_to_ve[i].href = randomPostingan + "?url=" + encryptedUrl;
      a_to_ve[i].rel = "nofollow noreferrer";
      a_to_vb++;
      a_to_vc += i + ":::" + a_to_ve[i].href + "\n";
    }
  }
  var a_to_vj = document.getElementById("anonyminized");
  var a_to_vk = document.getElementById("found_links");
  if (a_to_vj) {
    a_to_vj.innerHTML += a_to_vb;
  }
  if (a_to_vk) {
    a_to_vk.innerHTML += a_to_va;
  }
};

function a_to_fa() {
  var a_to_vf = new Array();
  protected_links = protected_links.replace(" ", "");
  a_to_vf = protected_links.split(",");
  return a_to_vf;
};
/*]]>*/</script>
<script>/*<![CDATA[*/ protected_links = "facebook.com,instagram.com,twitter.com";auto_safelink(); /*]]>*/</script> 
</div>
</b:includable>
</b:widget>

  • Thay thế https://sharesieutoc.com/p/safelink.html bằng địa chỉ blog của bạn.
  • Theo mặc định, tất cả liên kết bên ngoài sẽ được chuyển hướng đến trang safelink. Để loại trừ các trang không cần chuyển hướng hãy thêm các tên miền đó như  "facebook.com, instagram.com, twitter.com", phân cách nhau bằng dấu phẩy ,.

  Bước 3: Thêm mã Javascript

  Tìm tới từ khoá </head> và dán đoạn mã sau lên trước nó.

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
  <script>/*<![CDATA[*/ var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("%3D","%3D") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);} var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("%3D%3D","%3D%3D") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("%3D%3D")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);} var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("&m=1","&m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("&m=1")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri); } var uri = window.location.toString(); if (uri.indexOf("?m=1","?m=1") > 0) { var clean_uri = uri.substring(0, uri.indexOf("?m=1")); window.history.replaceState({}, document.title, clean_uri);}; var protocol=window.location.protocol.replace(/\:/g,''); if(protocol=='http'){ var url=window.location.href.replace('http','https'); window.location.replace(url);} /*]]>*/</script>
  </b:if>

  Bước 4: Thêm mã CSS

  Tìm đến thẻ ]]></b:skin> và dán mã CSS sau lên trước nó. Mã CSS này dùng để hiển thị các bố cục trên trang safelink và ẩn tiện ích safelink xuất hiện trên blog.

  /* Safelink */
  .button{display: inline-flex;display: -webkit-inline-flex;flex-wrap: wrap;-webkit-flex-wrap: wrap;align-items: center;-webkit-align-items: center;margin-bottom: 10px;padding: 9px 20px;border-radius: 10px;font-size: .8rem;line-height: 1.3rem;background-color: #fff;color: #161617;}
  .button.outline{background-color: #fdd929;box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,.1);}
  .safelink span{display: block;font-size: 12px}
  .blockLink{display: flex;display: -webkit-flex;flex-wrap: wrap;-webkit-flex-wrap: wrap;align-items: center;-webkit-align-items: center}
  .blockLink > div{display: block;width: 35%;}
  .blockLink > div#go-link{width: 30%;}
  .blockLink > div#go-link a{display: none;margin: 0}
  .blockLink > div#go-link:target a{display: inline-flex}
  .ads-top{margin: 0 0 20px 0;text-align: center}
  #HTML99,#HTML99 .widget-content{border: 0 !important;margin: 0 !important;padding: 0 !important}
  /* Responsive */
  @media screen and (max-width: 768px){.blockLink > div{width: 100% !important;margin: 0 0 15px;text-align: center}.blockLink > div:last-child{margin: 0}}

  Cuối cùng

  Nhấp vào Lưu chủ đề trên mẫu của bạn và tận hưởng thành quả.