Cài đặt Python và các thư viện với Visual Studio

Hướng dẫn này giải thích cách cài đặt Python và các thư viện với Visual Studio. Tôi cũng sẽ hướng dẫn cách cài đặt thư viện trong dấu nhắc lệnh (CMD). Python là một ngôn ngữ rất mạnh mẽ cho việc học máy vì nó có nhiều thư viện có thể được sử dụng để giúp bạn phát triển các mô hình tuyệt vời để dự đoán.

Trình cài đặt Visual Studio

Sử dụng Trình cài đặt Visual Studio để cài đặt Python với Visual Studio. Sửa đổi Phiên bản Visual Studio của bạn, kiểm tra Python development và nhấp vào nút Modify. Python sẽ được cài đặt vào “C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared”.

Visual Studio Installer
Visual Studio Installer

Thêm vào biến môi trường đường dẫn

Bạn cần thêm đường dẫn đến thư mục Python và đến thư mục Scripts trong các biến môi trường, nếu bạn muốn có thể sử dụng Python và Pip (cài đặt thư viện) từ bất kỳ đâu trong Command Prompt. Nó cũng hữu ích khi thêm đường dẫn vào thư mục dưới dạng biến môi trường nếu các chương trình khác tham chiếu đến các chương trình này trong mã.

Tìm kiếm các biến môi trường và nhấp vào kết quả Chỉnh sửa biến môi trường . Thêm thư mục Python (C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Python37_64) và thư mục Scripts (C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Python37_64\Scripts) dưới dạng các hàng mới trong biến Path.

Path Environment Variable
Path Environment Variable

Bạn sẽ cần phải duyệt đến thư mục Python trong Command Prompt để có thể thực thi các tập lệnh python nếu bạn chưa thêm đường dẫn đến các biến môi trường.

Microsoft Windows [Version 10.0.18362.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
C:\WINDOWS\system32>cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Python37_64
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Python37_64>python
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul  8 2019, 20:34:20) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Cài đặt thư viện

Bạn sẽ cần một số thư viện để có thể làm việc với học máy. Bạn có thể cài đặt thư viện với Pip từ dấu nhắc lệnh hoặc trong Visual Studio. Một số thư viện hữu ích là joblib, numpy, pandas, matplotlib, pytesseract, scipy, statsmodels, scikit-learn, tensorflow and Keras. Bạn cần biết rằng tên của các thư viện phân biệt chữ hoa chữ thường. Để sử dụng pytesseract, bạn cũng sẽ cần cài đặt Tesseract OCR và giải nén poppler, bạn cũng sẽ cần thêm đường dẫn đến popplerTesseract OCR dưới dạng các biến môi trường.

Mở Command Prompt (CMD) với tư cách quản trị viên để cài đặt thư viện với Pip. Bạn có thể cài đặt các phiên bản thư viện cụ thể và gỡ cài đặt các thư viện bằng Pip.
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
C:\WINDOWS\system32>pip install numpy
Requirement already satisfied: numpy in c:\program files (x86)\microsoft visual studio\shared\python37_64\lib\site-packages (1.17.3)
C:\WINDOWS\system32>pip install scipy==1.3.1
Requirement already satisfied: scipy==1.3.1 in c:\program files (x86)\microsoft visual studio\shared\python37_64\lib\site-packages (1.3.1)
Requirement already satisfied: numpy>=1.13.3 in c:\program files (x86)\microsoft visual studio\shared\python37_64\lib\site-packages (from scipy==1.3.1) (1.17.3)
C:\WINDOWS\system32>pip uninstall numpy

Bạn cũng có thể cài đặt, gỡ cài đặt và nâng cấp thư viện Python trong Visual Studio. Điều này được thực hiện bên trong Môi trường Python. Chọn Packages (PyPI) trong menu thả xuống (Overview).

vs-python-environment
vs-python-environment

Kiểm tra xem các thư viện đã được cài đặt chưa

Tạo một dự án Python mới trong Visual Studio và thêm Tệp Python rỗng vào dự án. Nhấp chuột phải vào tệp mới và đặt nó làm tệp khởi động (Startup File). Thêm các nội dung sau và chạy tập lệnh.

# Import libraries
import sys
import scipy
import numpy
import matplotlib
import pandas
import sklearn  # scikit-learn
# Check the version of installed libraries
print('Python: {0}'.format(sys.version))
print('scipy: {0}'.format(scipy.__version__))
print('numpy: {0}'.format(numpy.__version__))
print('matplotlib: {0}'.format(matplotlib.__version__))
print('pandas: {0}'.format(pandas.__version__))
print('sklearn: {0}'.format(sklearn.__version__))