Tạo trình soạn thảo HTML bằng JavaScript

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách tạo trình soạn thảo html của riêng bạn bằng JavaScript thuần túy. Chúng tôi sẽ xây dựng một trình soạn thảo html đơn giản được các quản trị viên trang web sử dụng.

Trình chỉnh sửa (plugin) đơn giản này hoạt động với đầu vào html và có một nút để chuyển đổi bản xem trước của sự xuất hiện trực quan. Thẻ html sẽ được đặt ở vị trí con trỏ hoặc bao quanh văn bản đã chọn.

Plugin này đã được thử nghiệm và đang hoạt động với Google Chrome (75.0.3770.100), Mozilla Firefox (67.0.4), Microsoft Edge (42.17134.1.0) và Internet Explorer (11.829.17134.0) mà không có bất kỳ polyfill nào. Nếu bạn muốn hỗ trợ các trình duyệt cũ hơn, hãy xem bài đăng của chúng tôi về chuyển đổi và ghép nối JavaScript.

html editor
HTML Editor. @anytab

JavaScript

Lớp này bao gồm một hàm tạo để tạo một trình soạn thảo, bạn có thể có nhiều trình soạn thảo trong cùng một biểu mẫu. Chúng tôi đã thêm trình xử lý sự kiện cho tất cả các nút trong plugin và bao gồm các phương thức công khai để thêm thẻ, để chuyển đổi bản xem trước, để rút gọn html và để hủy hợp nhất html.

var annytab = annytab || {};
annytab.html = annytab.html || {};
annytab.html.editor = (function () {
  'use_strict';
  // Constructor
  function editor(opts)
  {
    // Set default values for parameters
    opts = opts || {};
    // Set options
    this.options = { button_container: 'htmlButtonPanel', textarea: 'txtContents', preview: 'txtPreview', button_class: 'annytab-form-button' };
    for (var option in this.options)
    {
      if (opts.hasOwnProperty(option) === true)
      {
        this.options[option] = opts[option];
      }
    }
    // Get references
    this.container = document.getElementById(this.options.button_container);
    this.ta = document.getElementById(this.options.textarea);
    this.pw = document.getElementById(this.options.preview);
    // Add buttons
    var html = '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" style="font-weight:bold;" value="b" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" style="font-style:italic" value="i" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="br" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="h1" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="h2" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="h3" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="h4" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="p" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="code" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="span" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="div" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="line" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="space" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="url" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="img" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="font" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="list" />';
    html += '<input type="button" class="' + this.options.button_class + '" value="table" /><br />';
    html += '<div id="annytab-html-editor-preview" class="' + this.options.button_class + '">☊</div>';
    html += '<div id="annytab-html-editor-minify" class="' + this.options.button_class + '">−</div>';
    html += '<div id="annytab-html-editor-unminify" class="' + this.options.button_class + '">+</div>';
    // Add html to the container (fastest way)
    this.container.insertAdjacentHTML('beforeend', html);
    // Add events
    addEvents(this, this.container);
  } // End of the constructor
  // Toggle preview
  editor.prototype.togglePreview = function (button) {
    // Get buttons
    var buttons = this.container.querySelectorAll('input');
    // Check if the textarea is visible
    if (isVisible(this.ta) === true) {
      // Set preview window content
      this.pw.innerHTML = this.ta.value;
      // Set button text
      button.innerHTML = '<>';
      // Disable buttons
      for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
        buttons[i].setAttribute('disabled', true);
      }
      // Display preview window
      this.ta.setAttribute('hidden', true);
      this.pw.removeAttribute('hidden');
    }
    else
    {
      // Set button text
      button.innerHTML = '☊';
      // Enable buttons
      for (i = 0; i < buttons.length; i++)
      {
        buttons[i].removeAttribute('disabled');
      }
      // Display textarea
      this.ta.removeAttribute('hidden');
      this.pw.setAttribute('hidden', true);
    }
  }; // End of the togglePreview method
  // Minify html
  editor.prototype.minify = function () {
    // Remove tabs and line breaks
    this.ta.value = this.ta.value.replace(/(?!<pre[^>]*?>)([\t](?!@))(?![^<]*?<\/pre>)/g, '');
    this.ta.value = this.ta.value.replace(/(?!<pre[^>]*?>)([\r\n](?!@))(?![^<]*?<\/pre>)/g, '');
    this.ta.value = this.ta.value.replace(/(?!<pre[^>]*?>)([\r](?!@))(?![^<]*?<\/pre>)/g, '');
    this.ta.value = this.ta.value.replace(/(?!<pre[^>]*?>)([\n](?!@))(?![^<]*?<\/pre>)/g, '');
  }; // End of the minify method
  // Unminify html
  editor.prototype.unminify = function () {
    // Variables
    var step = 0;
    var content = '';
    // Get all nodes
    var nodes = this.ta.value.replace(/<\//g, '~~~</').replace(/</g, '~~~<').replace(/>/g, '>~~~').split('~~~');
    // Loop all nodes
    for (var i = 0; i < nodes.length; i++)
    {
      // Do not parse empty strings
      if (nodes[i] === '') {
        continue;
      }
      // Decrease step
      if (nodes[i].search(/<\/[^/>]+>/g) !== -1) // End tag
      {
        step -= 1;
      }
      // Append to content
      content += getTabs(step) + nodes[i] + '\n';
      // Increase step
      if (nodes[i].search(/<[^/>]+>/g) !== -1) // Start tag
      {
        step += 1;
      }
    }
    // Set unminified content
    this.ta.value = content;
  }; // End of the unminify method
  // Add a tag
  editor.prototype.addTag = function (button)
  {
    // Insert the tag
    if (button.value === "b") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<b>', '</b>');
    }
    else if (button.value === "i") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<i>', '</i>');
    }
    else if (button.value === "br") {
      insertText(this.ta, '<br />');
    }
    else if (button.value === "h1") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<h1>', '</h1>');
    }
    else if (button.value === "h2") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<h2>', '</h2>');
    }
    else if (button.value === "h3") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<h3>', '</h3>');
    }
    else if (button.value === "h4") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<h4>', '</h4>');
    }
    else if (button.value === "p") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<p>', '</p>');
    }
    else if (button.value === "code") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<pre class="prettyprint annytab-code-container">', '</pre>');
    }
    else if (button.value === "span") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<span>', '</span>');
    }
    else if (button.value === "div") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<div>', '</div>');
    }
    else if (button.value === "line") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<div class="annytab-basic-line">', '</div>');
    }
    else if (button.value === "space") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<div class="annytab-basic-space">', '</div>');
    }
    else if (button.value === "url") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<a href="http://www.annytab.se" rel="nofollow" target="_blank">', '</a>');
    }
    else if (button.value === "img") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<img src="/source.jpg" style="max-width:100%;" />', '');
    }
    else if (button.value === "font") {
      surroundSelectedText(this.ta, '<span style="font-family:Arial;color:#ff0000;">', '</span>');
    }
    else if (button.value === "list") {
      insertText(this.ta, '<ul><li>r1</li><li>r2</li></ul>');
    }
    else if (button.value === "table") {
      insertText(this.ta, '<table style="width:400px;text-align:center;"><tr><th>r1:c1</th><th>r1:c2</th></tr><tr><td>r2:c1</td><td>r2:c2</td></tr></table>');
    }
  }; // End of the addTag method
  // Add events
  function addEvents(ec, container)
  {
    // Get buttons
    var buttons = container.querySelectorAll('input');
    var pwb = container.querySelector('#annytab-html-editor-preview');
    var umb = container.querySelector('#annytab-html-editor-unminify');
    var mb = container.querySelector('#annytab-html-editor-minify');
    
    // Add toggle preview click event
    window.onload = pwb.addEventListener('click', function (event) {
      // Prevent default click behavior
      event.preventDefault();
      // Preview
      ec.togglePreview(this);
    }, false);
    // Add minify click event
    window.onload = mb.addEventListener('click', function (event) {
      // Prevent default click behavior
      event.preventDefault();
      // Minify html
      ec.minify();
    }, false);
    // Add unminify click event
    window.onload = umb.addEventListener('click', function (event) {
      // Prevent default click behavior
      event.preventDefault();
      // Unminify html
      ec.unminify();
    }, false);
    // Loop buttons
    for (var i = 0; i < buttons.length; i++)
    {
      // Add a click event
      window.onload = buttons[i].addEventListener('click', function (event) {
        // Prevent default click behavior
        event.preventDefault();
        // Add a tag
        ec.addTag(this);
      }, false);
    }
  } // End of the addEvents method
  // Get a selection
  function getSelection(el)
  {
    var start = el.selectionStart;
    var end = el.selectionEnd;
    return {
      start: start,
      end: end,
      length: end - start,
      text: el.value.slice(start, end)
    };
  } // End of the getSelection method
  // Surround selected text
  function surroundSelectedText(el, before, after)
  {
    // Get selection
    var selection = getSelection(el);
    // Replace text
    el.value = el.value.slice(0, selection.start) + before + selection.text + after + el.value.slice(selection.end);
    // Set cursor
    el.selectionEnd = selection.end + before.length + after.length;
    el.blur();
    el.focus();
  } // End of the surrondSelectedText method
  // Insert text at selection
  function insertText(el, text) {
    // Get selection
    var selection = getSelection(el);
    // Insert text
    el.value = el.value.slice(0, selection.start) + text + el.value.slice(selection.end);
    // Set cursor
    el.selectionEnd = selection.end + text.length;
    el.blur();
    el.focus();
  } // End of the insertText method
  // Check if an element is visible
  function isVisible(el)
  {
    return !!(el.offsetWidth || el.offsetHeight || el.getClientRects().length);
  } // End of the isVisible method
  // Get tabs
  function getTabs(step) {
    var tabs = '';
    for (var i = 0; i < step; i++) {
      tabs += '\t';
    }
    return tabs;
  } // End of the getTabs method
  // Return this object
  return editor;
})();

Cách sử dụng plugin

Bạn cần thêm vùng chứa cho các nút, vùng chứa văn bản và vùng chứa xem trước cho mỗi trình soạn thảo mà bạn muốn thêm vào biểu mẫu của mình. Mỗi vùng chứa cần một id, các id: s này được thêm vào dưới dạng các tùy chọn cho hàm tạo.

<div class="annytab-form-label">Textarea</div>
<div id="htmlButtonPanel" style="border: 1px solid #808080;border-bottom: 0;background-color: #e9e9e9;padding: 0 10px 10px 10px;"></div>
<textarea id="txtContents" name="txtContents" style="width:100%;height:400px;padding:10px;border: 1px solid #808080;font-family:Arial;font-size:16px;line-height:24px;"></textarea>
<div id="txtPreview" style="width:100%;height:400px;padding:10px;border: 1px solid #808080;font-size:16px;line-height:24px;overflow:auto;" hidden></div>
<div class="annytab-form-label">Textarea</div>
<div id="htmlButtonPanel2" style="border: 1px solid #808080;border-bottom: 0;background-color: #e9e9e9;padding: 0 10px 10px 10px;"></div>
<textarea id="txtContents2" name="txtContents" style="width:100%;height:400px;padding:10px;border: 1px solid #808080;font-family:Arial;font-size:16px;line-height:24px;"></textarea>
<div id="txtPreview2" style="width:100%;height:400px;padding:10px;border: 1px solid #808080;font-size:16px;line-height:24px;overflow:auto;" hidden></div>

Tạo trình chỉnh sửa mới trong thẻ script và thêm tùy chọn vào hàm tạo, các giá trị mặc định được sử dụng nếu tùy chọn không được thêm vào. Bạn có thể muốn rút gọn html trước khi bạn gửi biểu mẫu, bạn có thể javascript minify như sau.

<script src="/js/annytab-shared/annytab.html.editor.js"></script>
<script>
  var options = { button_container: 'htmlButtonPanel', textarea: 'txtContents', preview: 'txtPreview', button_class: 'annytab-form-button' };
  var panel = new annytab.html.editor(options);
  var panel2 = new annytab.html.editor({ button_container: 'htmlButtonPanel2', textarea: 'txtContents2', preview: 'txtPreview2', button_class: 'annytab-form-button' });
  // Public methods
  panel.minify();
  panel.unminify();
</script>